Algemene voorwaarden consumenten


Algemene Voorwaarden Consumenten

 

Versie: 4

Datum 10-08-2017

Deze ‘Algemene Voorwaarden Consumenten’ zijn van toepassing op de relatie tussen Movit Sport B.V. (“Movit”) en de Consumenten. Sportaanbieders verwijzen wij door naar de ‘Algemene Voorwaarden Sportaanbieders’.

1.Definities

Aanbod : het product –en dienstenaanbod van de sportaanbieder dat door de Consument via het Platform bij de sportaanbieder kan worden gereserveerd en besteld.

Account: een door de Consument aangemaakt account op het Platform met daarin Persoonsgegevens, ten behoeve van het goed afronden van de Reservering.

Reservering : een reservering van de Consument bij de sportaanbieder waarbij de sportaanbieder het door de Consument geselecteerde aanbod voor de consument vrijhoudt.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Overeenkomst : een overeenkomst tussen de Consument en de sportaanbieder met betrekking tot een reservering en de uitvoering van de reservering.

Persoonsgegevens: Gegevens van de Consument betreffende, onder andere, Naam, leeftijd, contactgegevens en bankrekeningnummer.

Platform : Apps, websites, tools en andere apparaten van Movit en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Sportaanbieder: een exploitant van sportfaciliteiten, die al dan niet, sportmateriaal en/of aanverwante zaken aanbiedt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Sportaanbiederinformatie: de informatie van de sportaanbieder met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (reserveringen, materiaal en opties), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo en grafisch materiaal.

Service : de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Movit worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van reserveringen naar de relevante Sportaanbieder(s).

 1. Wie zijn wij?

Wij zijn Movit Sport B.V. handelend onder de naam ‘Movit Sport’

Adres hoofdvestiging & correspondentie:
Kadijk 1
9747 AT, Groningen
KvK: 67089089

BTW: 8568231681B01

3.Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn slechts van toepassing op de Service. Movit is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Voor het aanbod gelden, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de sportaanbieder.
 2. De Consument gaat door middel van het plaatsen van een Reservering direct een Overeenkomst met de sportaanbieder aan voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

  4.De Service en het Aanbod

  1. De Service die Movit aanbiedt aan de Consument ziet toe op het verzorgen van het Platform met daarop het Aanbod van de sportaanbieders en waarop Overeenkomsten Consument en Sportaanbieder worden gefaciliteerd.

  2. De Service die Movit aanbiedt, mag niet worden doorverkocht of worden overgedragen aan derden. Directe toegang tot het Platform of de Service tegen betaling is eveneens verboden.

  3. Sportaanbieders leveren informatie over het Aanbod aan bij Movit, waarna deze het op het Platform publiceert. Movit aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie op het Platform.

 3. Movit zorgt ervoor dat de consument de informatie krijgt, die nodig is om duidelijk te maken wat de rechten en plichten zijn die voort vloeien uit een Overeenkomst.
 4. Movit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.
 5. Movit is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade die al dan niet ontstaat uit dubbele boekingen.

5.Account en Persoonsgegevens

1. Om de Service zo goed mogelijk aan de Consument te kunnen verstrekken, kan de Consument een Account aanmaken op het Platform waarbij gevraagd zal worden om Persoonsgegevens.

2. Om de Service zo goed mogelijk aan te bieden, worden de Persoonsgegevens door Movit opgeslagen. Movit zal de persoonsgegevens in geen geval aan andere derden verstrekken met een commercieel oogmerk. Tevens is het Privacy Statement op de verwerking hiervan van toepassing.

3. Accounts zijn strikt persoonlijk en de Consument kan alleen voor zichzelf een Account aanmaken. Accounts zijn slechts met toestemming van Movit overdraagbaar.

4. Movit kan op ieder moment zonder opgaaf van redenen de registratie van de Consument weigeren. Ingevoerde gegevens worden in dat geval onmiddellijk verwijderd.

5. Movit heeft het recht de ingevoerde gegevens te verwijderen, indien het registratieproces niet is voltooid, door bijvoorbeeld het ontbreken van gegevens of het niet instemmen met deze algemene voorwaarden.

 1. De Overeenkomst
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Reservering definitief maakt door het klikken op de knop ‘Nu reserveren’ tijdens het proces van het plaatsen van een Reservering via het Platform.
 3. De Overeenkomst kan slechts door de Sportaanbieder worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Reservering.
 4. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Movit te melden.
 5. Na het maken van de Reservering zal de Consument per email op de hoogte gehouden worden van de status hiervan. Tevens wordt per email een bevestiging gestuurd die dient als toegangsbewijs tot de sportfaciliteit.
 6. Indien de Consument kiest voor een Reservering bij een sportaanbieder, dan dient hij of zij tijdig aanwezig te zijn op de locatie van de sportaanbieder, die in de bevestigingsmail of in de contactgegevens op de Movit-App is weergegeven om gebruik te kunnen maken van het Aanbod.
 7. Movit aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

  7.Betaling

 8. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting voor het gekozen Aanbod. De Consument kan aan deze betalingsverplichting voldoen door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.
 9. Behoudens het geldig annuleren van de Overeenkomst zoals bepaald in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Reservering niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 10. De Sportaanbieder heeft Movit geautoriseerd om namens de Sportaanbieder de online betaling van de Consument in ontvangst te nemen.

8.Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Reservering

 1. Het annuleren van de Overeenkomst is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voordat de Reservering zou plaatsvinden. Wijziging van de Reservering is aan dezelfde termijn gebonden. Wijzigen kan door de oude Reservering te annuleren in het Platform en een nieuwe Reservering aan te maken.

  2. Movit wijst de Consument erop dat de Sportaanbieder het recht heeft de Reservering te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar emailadres heeft opgegeven.
 2. Indien de Consument een valse Reservering plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de locatie van de aanbieder op het gekozen tijdstip) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, behoudt Movit zich het recht voor om toekomstige Reserveringen van de betreffende Consument te weigeren.
 3. Movit heeft het recht om namens de sportaanbieder Reserveringen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Reservering. Indien Movit een Reservering annuleert die al betaald is, dan zal Movit dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze Reserveringen plaatst, dan kan Movit hiervan aangifte doen bij de politie.
 4. Klachtenregeling
 5. Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Movit op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten aangegeven contactadres.
 6. Klachten van de Consument over het Aanbod, de Reservering of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de sportaanbieder te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens. Movit kan bij de klachtbehandeling slechts een bemiddelende rol vervullen.
 7. Nadat de klacht door Movit is ontvangen zal Movit zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Movit streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 8. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Sportaanbieder of Movit.
 9. Aanbiedingen per mail
 10. Wanneer een consument een account aanmaakt, krijgt hij de optie om relevante aanbiedingen per mail te ontvangen van Movit. Afmelden voor deze aanbiedingen kan door op de daartoe bestemde link onderaan de mail te klikken of door contact op te nemen met Movit via de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens.

11.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen Movit en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden Consumenten betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien de vaste woon- en verblijfplaats van de consument niet in Nederland is.
 2. Geschillen tussen Movit en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door Movit als de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.
 3. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Movit sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Movit is info@movitsport.nl

12.Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 1. Movit slaat persoonlijke gegevens op van de Consument. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.

  13.Wijziging Algemene Voorwaarden

  1. Movit behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen zonder opgaaf van redenen. Indien deze gewijzigd worden, zal Movit de Consument hiervan 30 dagen voor de inwerkingtreding hiervan op de hoogte stellen, via het door de consument aan Movit verstrekte emailadres. Tevens zullen zij bekend worden gemaakt de eerstvolgende keer dat de Consument gebruik maakt van het Platform.

Privacy statement

Movit Sport B.V. houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De bij de reservering ingevoerde gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de overeenkomst, verbetering van de service, en de (financiële) administratie.
Welke gegevens van mij worden door Movit verwerkt?
Movit Sport B.V. verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je van ons platform gebruik maakt of doordat je deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken vind je hieronder in dit overzicht terug:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op ons platform
– Locatie
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Links waar je op klikt vanuit ons Platform
Van personen jonger dan 16 jaar hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@movitsport.nl, dan zullen wij uw melding bekijken.
Movit Sport B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij plaatsen verwijzen we je graag naar onze cookie verklaring: http://www.movitsport.nl/cookieverklaring.Waarom verwerkt Movit gegevens van mij?
Movit Sport B.V. verwerkt persoonsgegevens van consumenten voor het afhandelen van de betaling (voor zover van toepassing), om aan de sportaanbieders de reserveringsgegevens van consumenten te kunnen verstrekken, en om in het geval reserveringen geannuleerd worden eventueel aan de consument de betaling te retourneren. Bij het aanmaken van een account gebruiken we daarnaast de door jou opgegeven gegevens. Ook analyseert Movit Sport B.V. jouw gedrag op de website anoniem om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of oplossen van je klacht.

Hoe lang bewaart Movit mijn gegevens?
Movit Sport B.V. zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tot twee jaar na je reservering bewaard, tenzij Movit Sport B.V. op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien of corrigeren?
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je recht alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Vanuit uw profiel kunt u zelf delen van deze gegevens inzien en wijzigen.
Je kunt je hiervoorwenden tot info@movitsport.nl. Movit Sport B.V. zal uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek reageren. Via Movit Sport B.V. kun je doorgestuurd worden naar websites van derden. Wij selecteren onze partners met zorg, maar kunnen niet garant staan voor hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Deelt Movit mijn gegevens ook met anderen?
Movit Sport B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Movit Sport B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Hoe worden mijn gegevens beveiligd?
Movit Sport B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende fysieke, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.
Hoe kan ik Movit bereiken?
Adres hoofdvestiging:
Kadijk 1
9747 AT
Groningen

info@movitsport.nl
Dit privacy statement is gemaakt in 2016 en vervangt alle eerdere versies.